ایزو 9001

سئوالات آزمون طرح سنجش صلاحیت ممیزان فرآیند و بازرسان فنی
نویسنده : ایزو - ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٩
 

 

1) موضوع ممیزی فرآیند و هدف از این ممیزی چیست؟A

الف) سیستم مدیریت کیفیت- ارزیابی کفایت و اثر بخشی الزامات پایه سیستم مدیریت کیفیت در سازمان

ب)محصول- ارزیابی مشخصه های کیفی

ج)فرآیند تکوین محصول تولید انبوه – ارزیابی توانایی کیفی در خصوص محصول وگروه محصولات مشخص و فرآیند تولید آنها    

د) فرآیند تکوین محصول- ارزیابی توانایی کیفی در خصوص مدیریت کیفیت در سازمان

2) خروجی ممیزی فرآیند چیست ؟ A

الف) نمره آدیت                   ب)اقدام اصلاحی

ج)بهبود کیفی در محصول و فرآیند    د)هیچکدام

3) نمره اعلام شده توسط شرکت خدمات بازرسی برای یک سازمان 76 می باشد، دوره های پیگیری اقدامات اصلاحی توسط شرکت خدمات مهندسی چگونه است ؟ A

الف)  دو ماه    ب) سه ماه

ج) یک ماه       د) چهار ماه

4) حداکثر امتیاز منفی که یک سازمان می توانددریک پرسش ممیزی کسب کند چقدر است؟ A

الف)5     ب) 15      ج) 3     د)10

 

5) دوره زمانی پیگیری مغایرتهای آدیت فرآیند(سازه گستر) بر طبق نظامنامه آدیت فرآیند به چه صورت می باشد؟ A

الف) کلیه پیگیری ها به صورت ماهیانه

ب) ماهانه برای نمرات کمتر از 75و و ماهه برای نمرات بیشتر از75

ج) ماهانه برای نمرات کمتر از 90و دو ماهه برای نمرات بیشتراز90

د) دو ماهه برای کلیه پیگیریها

 

6) آدیتور فرایندی در حین ممیزی شرکتی که قطعات فلزی می‌سازد، وضعیت آزمون‌های دوره‌ای ورق‌های مورد استفاده در خط تولید را مورد بررسی قرار می‌دهد. متصدی مربوطه اظهار می‌دارد که این ورق‌ها از محصولات شرکت فولاد مبارکه است و نیاز یه تست ندارد. برای اثبات ادعای خود نمونه برچسب‌هایی که موجود بوده است را به ممیز فرایند ارائه می‌کند. به نظر شما تصمیم‌گیری ممیزی در این مورد چگونه باید باشد؟ A

الف ) مورد قبول است

ب) عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د) نیاز به اطلاعات تکمیلی

7) در مورد فوق، تصمیم‌گیری ممیز فرایند در صورتی که سازنده، ورق‌ها را از کارفرما دریافت کرده باشد، چگونه است؟ A

الف ) مورد قبول است

ب)عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د) نیاز به اطلاعات تکمیلی

8) در ممیزی وضعیت آموزش شرکتی، ممیز فرایند سوابق آموزشی شرکت مورد ممیزی را بررسی کرده و یه تصادف، سوابق آموزشی آقایان محسنی از واحد تولید، خلیلی از واحد انبار و رسولی از واحد نگهداری و تعمیرات را مورد مشاهده قرار می‌دهد. این بررسی نشان می‌دهد که دوره‌های FMEA، SPC، MSA در فرم‌های نیازسنجی آنها در نظر گرفته شده و در سوابق آموزشی به آنها نیز سوابق قید شده‌اند. در بازدید از محل های مذکور در فوق، با این افراد در مورد کارهای تخصصی خود سؤالاتی مطرح می‌شود. اما پاسخ‌های اراده شده از جانب آنان درست نبوده است. آیا با توجه به تکمیل بودن سوابق آموزشی، ممیزی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ A

الف ) مورد قبول است

ب)عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د) نیاز به اطلاعات تکمیلی

9) مرحله‌ای از فرایند کنترلی بخش تولید شرکتی باید توسط متصدی تولید و با کولیس 1/0 انجام شود. در ممیزی این ایستگاه از فرایند، ابزار مربوطه مشاهده نمی‌شود. در این مورد متصدی مربوطه توضیح می‌دهد که چون در ایستگاه مربوطه جای مناسبی برای نگهداری ابزار کنترلی وجود ندارد، این تست‌ها در دفتر کنترل کیفیت انجام می گیرد. در ایستگاه تولید شواهد کنترلی نیز مشاهده نمی‌شود. در بازدید از محل دفتر مشاهده می‌شود که در لیست ابزارهای کنترلی، کولیس 1/0 وجود ندارد. مسئول دفتر توضیح می‌دهند که برای این کار از میکرومتر 01/0 استفاده می‌شود و سوابق ایستگاه مربوطه را نیز در دفتر اراده می‌کنند. به نظر شما نحوه برخورد با این مورد چگونه باید باشد؟ A

الف ) مورد قبول است

ب) عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د) نیاز به اطلاعات تکمیلی

10) در ممیزی فرایند ایستگاهی از خط تولید شرکتی از میکرومتر 01/0 استفاده می‌شود. آزمون‌ها توسط مسئول کنترل کیفیت در ایستگاه مربوطه انجام می‌شود. بررسی ممیز در ان ایستگاه نشان می‌دهد که طبق آن چه که در برنامه‌ کنترل ذکر شده است، نمونه‌برداریها انجام و نتایج تست‌ها در فرم مربوطه ذکر شده است. ممیز شماره ابزار را ثبت کرده و در ممیزی بخش کنترل کیفیت متوجه می‌شود که دوره کالیبراسیون ابزار یک هفته پیش به اتمام رسیده است. به نظر ممیز چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ A

الف ) مورد قبول است

ب) عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د) نیاز به اطلاعات تکمیلی

11) اگر در مورد فوق، سوابق ثبت شده صحیح باشد، از طرف دیگر سوابق کالیبراسیون نشان دهد که دوره زمانی کالیبراسیون ابزار هنوز به پایان نرسیده است. اما ممیز با استفاده از ابزار متوجه مشکلی در آن شود و با بررسی دقیق تر سوابق آن متوجه شود که در گواهینامه ابزار قید شده که 03/0 خطا دارد. ممیز در مورد این وضعیت از متصدی مربوطه سؤال می‌کند، اما وی از این خطا اطلاعی نداشته است. همچنین مشخص شده است که از این ابزار برای کنترل اقلام ورودی نیز استفاده می‌شود. در این وضعیت چگونه باید عمل کرد؟ A

الف ) مورد قبول است

ب) عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د)نیاز به اطلاعات تکمیلی

12) در ایستگاه خط تولید شرکتی، بر اساس مدارک موجود، برای کنترل اقلام تولیدی، متصدی تولید به مشاهده و انطباق قطعه تولیدی با نمونه شاهد اکتفا می‌کند. این بررسی، نمونه شاهد در ایستگاه تولید مشاهده نشد. مسئول مربوطه می‌گوید که نمونه شاهد در داخل کمدی در  بخش کنترل کیفیت قرار دارد. در بررسی یخش کنترل کیفیت مشاهده می‌شود که نمونه های مختلفی از قطعه تولیدی در داخل کمد نگهداری می‌شوند اما هیچ گونه برچسبی بر روی نمونه شاهد وجود ندارد. در این مورد نحوه تصمیم‌گیری ممیز چگونه باید باشد؟ A

الف ) مورد قبول است

ب) عدم انطباق با کسر 3 امتیاز

ج) عدم انطباق با کسر 1 امتیاز

د) نیاز به اطلاعات تکمیلی

 

13) مطابق نظام نامه ممیزی فرآیند، حداقل تجربه کاری برای ممیز در سمت فنی، مدیریتی یا تخصصی،  به چه میزان می باشد؟ A

الف) یک سال  ب) دو سال   ج) پنج سال   د) ده سال

 

14)اگر نمره ممیزی فرآیند 76 باشد فاصله زمانی ممیزی بعدی برای شرکت خدمات مهندسی و سازنده به ترتیب عبارتست از: A

الف) سه ماهه و دو ماهه          ب) چهار ماهه و دو ماهه

ج) سه ماهه و یک ماهه            د) چها رماهه و یک ماهه

 

15) کدام گزینه بعنوان پیش نیاز ممیزی فرآیند محسوب نمی گردد. A

الف) مشخصه های مهم محصول و فرآیند

ب) سوابق و مشکلات کیفی قطعه

ج) اطلاعات مربوط به شاخصهای مورد نظر مشتری(مثل PPM، C/100,RAS )

د) شناخت اهداف کیفی سازنده

16)امتیاز 1 و صفر به ترتیب به کدام گزینه تعلق می گیرد؟ A

الف) در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی باشد- در حالتی که بیش از دو مورد عدم انطباق جزئی باشد.

ب) در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی یا یک مورد عدم انطباق کلی باشد- درحالتی که بیش از 2 مورد عدم انطباق جزئی باشد.

ج) در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی باشد-در حالتی بیش از دو مورد عدم انطباق جزئی یا یک مورد عدم انطباق کلی باشد.

د) در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی  باشد- در حالتی که هیچگونه عدم انطباقی وجود نداشته باشد.

17)در اهداف کیفیت سازمان کدامیک از شاخصهای زیر میتواند مورد بررسی قرار نگیرد. A

الف) PPM                         ب) C/100

ج) توانائی فرآیند                د) آدیت محصول نماینده مشتری

18) کدامیک از موارد زیر منجر به توقف ممیزی نمی شود؟ A

الف)عدم حضور پرسنل مرتبط در سازمان که منجر به اخلال در فرآیند ممیزی شود.

ب) عدم حضور نماینده مدیریت سازنده در روز ممیزی

ج) عدم همکاری سازمان با تیم ممیزی

د) بنا به تشخیص سرگروه ممیزی رسیدن به اهداف و نتایج ممیزی ممکن نباشد.

19) FIFO و 5S در سازمان به ترتیب: AB

الف) بر حسب ضرورت الزامی است- وجود سیستم مدون الزامی است.

ب) بر حسب ضرورت الزامی است- الزامی نیست ولی وضعیت موجود در حد مطلوب باشد.

ج) الزامی نیست - وجود سیستم مدون الزامی است.

د) الزامی نیست- الزامی نیست ولی وضعیت موجود در حد مطلوب باشد.

20) در صورتیکه مغایرتی در محصول نهایی ایجاد شود؟AB

الف) کسب مجوز ارفاقی از طرف مدیریت ارشد سازمان کافی است.

ب) کسب مجوز ارفاقی از طرف شرکت خدمات مهندسی کافی است.

ج) کسب مجوز ارفاقی از سوی مشتری الزامی است.

د) نیازی به کسب مجوز نمی باشد.

21) اگر طرح بسته بندی توسط مشتری تهیه نشده باشد؟ AB

الف) طرح بسته بندی توسط سازنده تهیه و به تصویب مشتری برسد.

ب) طرح بسته بندی توسط سازنده تهیه و اجرا گردد.

ج)طرح بسته بندی توسط سازنده تهیه وبه تأیید شرکت خدمات مهندسی برسد.

د) نیازی به تهیه طرح بسته بندی توسط سازنده نیست.

22) حوزه عملکرد ممیزی فرآیند کدام بخش زیر می باشد ؟  AB

الف) سیستم مدیریت کیفیت         ب) فرآیند تکوین محصول

ج) محصول                         د) فروش

23) کدامیک از گروه های زیر جزء حوزه کاربرد نظام نامه ممیزی فرآیند نمی باشد ؟ AB

الف) نمایندگان شرکت سازه گسترسایپا

ب) شرکت های خدمات مهندسی کیفیت

ج) سازمان های تأمین کننده قطعات و مجموعه ها

د) شرکت های خودرو سازی

24) کدامیک از موارد زیر ارتباطی با ممیزی فرآیند ندارد؟ AB

الف) فرآیند های راکد و متوقف شده

ب) فرآیند های جدید و تغییر یافته

ج) فرآیندمشکل دار

د) نظارت بر فرآیندهای موجود برای بهبود پیاپی

25) به کدامیک از موارد زیر ممیزی داخلی نیز گفته می شود؟ AB

الف) ممیزی شخص اول       ب) ممیزی شخص دوم

ج) ممیزی شخص سوم         د) ممیزی شرکت  های گواهی دهنده ISO

26) ممیزی های فرآیند عنوان شده در نظام نامه ممیزی فرآیند از کدام نوع می باشد؟ AB

الف) ممیزی شخص اول          ب) ممیزی شخص دوم

ج) ممیزی شخص سوم            د) موارد الف و ب

27) حداکثر زمان ارائه گزارش ممیزی چه مدت پس از انجام ممیزی می باشد؟ A

الف) یک روز                ب) پنج روز

ج) یک هفته                د) یک ماه

28) عمق ردیابی محصول بنا به ماهیت محصو لو فرآیند تولید شامل کدام موارد زیر نمی باشد؟ AB

الف) پرسنل تولید           ب) مواد اولیه

ج) آما ر روزانه تولید      د) تأمین کنندگان

29) حداکثر جریمه ای که می توان در یک آدیت اعمال کرد به چه میزان می تواند باشد؟ AB

الف)3      ب)5      ج) 10      د) 15

30) بر اساس نظام ممیزی فرآیند، حداقل تحصیلات ممیز به چه میزان باید باشد؟ AB

الف) دیپلم                 ب) فوق دیپلم

ج) لیسانس                  د) فوق لیسانس

31) کدام عبارت صحیح است ؟ AB

الف) نمونه شاهد می بایست برای کلیه مشخصه ها تهیه و پس از تائید در محل سازنده موجود باشد.

ب) نمونه شاهد فقط برای مشخصه های وصفی تهیه می گردد.

ج) نمونه شاهد برای مشخصه های ابعادی و عملکردی تهیه می‌شود.

د) نمونه شاهد برای مشخصه‌های پر نوسان تهیه می‌شود

32) درآدیت فرآیند،امتیاز 1 و صفر به ترتیب به کدام گزینه تعلق می گیرد؟(تعریف کامل آن مورد نظر می باشد) A

الف- در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی باشد- در حالتی که بیش از دو مورد عدم انطباق جزئی باشد.

ب- در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی یا یک مورد عدم انطباق کلی باشد- درحالتی که بیش از 2 مورد عدم انطباق جزئی باشد.

ج- در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی باشد-در حالتی بیش از دو مورد عدم انطباق جزئی یا یک مورد عدم انطباق کلی باشد.

د- در حالتی که 1 یا 2 مورد عدم انطباق جزئی  باشد- در حالتی که هیچگونه عدم انطباقی وجود نداشته باشد.

 

33) حداکثر جریمه ای که می توان در یک آدیت فرآیند اعمال کرد به چه میزان می تواند باشد؟ A

الف- 3

ب- 5

ج- 10

د- 15

 

34)درآدیت فرآیند رابطة محاسبة شاخص‌های سطح انطباق (CD) کدام است ؟ A

الف- میانگین امتیازهای هر سه فصل .

ب- میانگین امتیازهای هر سه فصل، منهای امتیاز جریمه .

ج- مجموع کل امتیازهای به‌دست‌آمده در همة پرسش‌های سه فصل، تقسیم بر کل امتیاز قابل کسب از ممیزی .

د- مجموع کل امتیازهای به‌دست‌آمده در همة پرسش‌های سه فصل، تقسیم بر کل امتیاز قابل کسب از ممیزی، منهای امتیاز جریمه .

35) در گروه‌بندی محصولات برای ممیزی فرآیند ، چه معیاری وجود دارد ؟ A

الف- مشابهت نسبی OPC محصولات .

ب- مشابهت ازنظر اهمیت محصول و موارد ایمنی و قانونی .

ج- مشابهت ازنظر سوابق مشکلات کیفی .

د- تیراژ و زمانهای تولید

 

 

36)در گروه‌بندی محصولات برای انجام ممیزی فرایند، کدام دسته از محصولات در یک گروه قرار نمی گیرند؟ A

الف) روکش‌های داخل ستون‌های جلو و وسط خودرو، چپ و راست (چهار قطعة پلیمری)، به‌همراه مجموعة دسته‌راهنمای خودرو.

ب) یک گروه شامل ۲۰ نوع پیچ سرشش‌گوش عادی و غیرایمنی خودرو، که برخی تمام‌دنده و برخی نیم‌دنده هستند.

ج) مجموعة دسته‌موتورهای خودرو.

د) همه موارد فوق.

37)در مرحلة «آمادگی برای فعالیت‌های ممیزی در محل»، کدام کار الزاماً ضروری نیست؟ A

الف) بررسی مدارک سیستم مدیریت کیفیت سازنده.

ب) بررسی وضعیت فعلی و روند شاخص‌های PPM و RAS وی.

ج) بررسی مدارک استانداردسازی و مستندات کیفیت دیگر سازنده (که حتماً باید نسخه‌ای از آن نزد ممیزان موجود باشد).

د) بررسی سوابق و نتایج ممیزی قبلی.

38)در ممیزی فرایند یک خط تزریق مشاهده می‌شود که دمای قالب ، در دستورالعمل کاری مربوطه 200 درجه سانتی گراد ذکر شده است ، اما عملاً با وجوددمای 230 درجه ، اپراتور هنوز عکس العملی نشان نداده  است. در توضیح، اپراتور، سرپرست و مسئول QC می‌گویند که این زمان درواقع باید براساس میزان نیاز در زمان عملیات توسط اپراتور تعیین شود و برای هر محموله متفاوت است . از کدام پرسش فصل ۲ امتیاز کسر می‌کنید ؟ A

الف) پرسش ۱          ب) پرسش ۳

ج) پرسش ۹            د) پرسش

39)سازمانی آموزش آشنایی برنامه نویسی کامپیوتر را جزو نیازهای آموزشی اپراتورهای پرس کار خود قرار داده، اما در سال‌های گذشته هیچ‌گاه آن را اجرا نکرده است. با فرض این‌که در مشاهدات دیگر مغایرتی نباشد: A

الف) این مورد مغایرت بین طرح‌ریزی و اجراست؛ باید به پرسش ۱۰از فصل ۱امتیاز ۱ داد.

ب) این مورد مغایرت بین نیازهای شغلی و طرح‌ریزی است؛ باید به پرسش ۱۵ از فصل ۲ امتیاز ۱ داد.

ج) این مورد مغایرت بین طرح‌ریزی و اجراست؛ باید به پرسش ۱۷از فصل ۲ امتیاز ۰ داد.

د) با آن‌که این مورد در اصل مغایرت محسوب می‌شود، می‌توان به پرسش ۱۷ فصل ۲ امتیاز ۱ داد؛ یا بسته به سایر شرایط، با اغماض آن را فرصت بهبود تلقی کرد.

40)مدیر کیفیت سازمانی در جلسة اختتام ممیزی، از 12 مورد عدم‌انطباق ممیزی با 4 مورد مخالفت و 8 مورد دیگر را امضا می‌کند. این سازمان پس از گذشت دو هفته از ارسال عدم‌انطباق‌های ممیزی فرایند، بعد از دو بار پی‌گیری تلفنی، طرح اقدام خود را ارایه می‌کند. از بین 8 مغایرت، برای 6 مورد اقدام‌های مناسبی آورده شده و برای 2 مورد دیگر، اعلام شده که به دلیل نقص دانش فنی و مشکلات اجرایی و نیاز به تغییر کامل فرایندها، این دو مشکل سال‌هاست شناخته شده، اما رفع آن‌ها در وضعیت فعلی مقدور نیست؛ که این ادعا به‌هرحال درست است. در امتیازدهی به پرسش 3 فصل 3 چه باید کرد؟ A

الف)این‌که سازنده با 4 مورد از مغایرت‌ها مخالفت کرده، نشان‌دهندة عدم همکاری اوست و صرف نظر از هر مغایرت دیگری، این وضعیت به‌تنهایی دریافت امتیاز کامل را منتفی می‌کند.

ب) چون سازنده به سختی طرح اقدام می‌دهد، از امتیاز وی حتماً باید کسر شود.

ج) چون سازمان برای دو مورد از مغایرت‌ها اقدام نداده، باید حتماً از امتیاز وی کسر شود.

د) در مجموع با این اطلاعات نمی‌توان به پرسش 3 فصل 3 امتیاز داد و باید دید این سازمان در اجرا چه‌قدر همکاری می‌کند.

41)دربارة پی‌گیری اقدم‌های اصلاحی ممیزی فرایند و امتیازدهی به پرسش 4 فصل 3، کدام نادرست است؟

الف) برای عدم‌انطباق‌های بزرگ و زمان‌بر، اقدام‌های اصلاحی باید به فعالیت‌های کوچک‌تری ریز شود تا قابل پی‌گیری باشد. A

ب) وضعیت پیشرفت اقدام‌های اصلاحی در پی‌گیری‌های بین دو ممیزی و نیز در ممیزی بعدی، هر دو باید در امتیازدهی درنظر گرفته شود.

ج) در هر ممیزی، سازمان باید همة عدم‌انطباق‌های قبلی را رفع کرده باشد.

د) اثربخشی اقدام‌ها حتماً باید با روش‌هایی مثل ممیزی محصول یا فرایند، بررسی قابلیت فرایند یا تأثیر بر شاخص‌های کیفی محرز شود.

42) MSA  برای چه گروه سیستم‌های اندازه‌گیری لازم است؟ AB

الف) همة سیستم‌های اندازه‌گیری که در طرح کنترل آورده شده‌اند، اعم از وصفی و کمی.

ب) همة سیستم‌های اندازه‌گیری که در طرح کنترل آورده شده‌اند باید بررسی شوند، اما ممکن است انجام تحلیل برای برخی از آن‌ها، نیاز به تحلیل برخی دیگر پوشش دهد و منتفی کند.

ج) همة سیستم‌های اندازه‌گیری مربوط به مشخصه‌های A و B طرح کنترل، اما ممکن است انجام تحلیل برای برخی از آن‌ها، نیاز به تحلیل برخی دیگر پوشش دهد و منتفی کند.

د) برای مشخصه‌های مهم‌تری که سازمان تشخیص می‌دهد، به‌ویژه برای ابزارهای جدید.

43) سازمانی شش ماه است که هیچ شکایتی از مشتری نداشته است. پرسش 10 فصل 3 :  A

الف) باید امتیاز 3 بگیرد.

ب) باید با توجه به اقدام‌های اصلاحی شکایت‌های قبلی امتیازدهی شود.

ج) باید N بگیرد.

د) باید باتوجه به اقدام‌های پیشگیرانة مربوط به رضایت مشتری ارزیابی شود .

44)اگر سازمانی مدارک استانداردسازی تایید شده شرکت خدمات مهندسی را نداشته باشد : A

الف ) نمره آدیت فرآیند صفر منظور می شود

ب ) تا تایید مدارک نمره ای منظور نمیگردد و فقط به سازه گستر گزارش می شود

ج ) ممیزی انجام می گردد ولی نمره سوالهای 13 و 14  فصل سوم صفر منظور می گردد

د ) آدیت فقط به همراه کارشناسان سازه گستر قابل انجام است

45) کدام عبارت صحیح است : A

الف ) درآدیت فرآیند اضطراری نمره تخصیص داده نمی شود .

ب ) آدیت فرایند اضطراری بعد ازبروز مشکل برای تمامی فرآیند های سازنده انجام می شود .

ج ) آدیت فرآیند اضطراری بعد ازبروز مشکل و بطور سرزده از خط سازنده انجام می شود

د) همه موارد

 

46)اگر  نمره سطح انتباق آدیت فرآیند سازمانی 50 باشد وسوالات   3و 4 فصل سوم  را صفر گرفته باشد امتیاز نهایی آدیت فرآیند آن چند است؟ A

الف  ) 45     ب ) 42.5

ج ) 42        د ) 35

47) سازنده باید اهداف کیفیت مناسبی را برای بهبود شاخص های کیفی داخلی و خارجی ( مورد نظر مشتری ) تعیین نماید.کدام یک از این شاخص ها می تواند در دستور کار سازنده قرار نگیرد ؟ A

الف ) Dmr                              ب ) RAS

ج ) PPM اعلام شده از سوی مشتری           د ). C\100

48)در CP یک محصول، برای کنترل مشخصة «تختی سطح»، حد پذیرش برابر 0.02 mm (Max) و ابزار مورد نیاز، «گیج و ساعت اندازه‌گیری 0.005 mm» شده است . در ممیزی مشخص می‌شود زینة ساعت مورد استفاده ،0.01 mm است . A

الف) باید به پرسش ۱۳ فصل ۲ امتیاز ۱ داد .

ب ) باید به پرسش ۱۳ فصل ۳ امتیاز ۱ داد .

ج ) باید به پرسش ۱۴ فصل ۳ امتیاز ۱ داد .

د ) باید به هر سه پرسش یادشده امتیاز ۱ داد .

49) مشغول ممیزی یک ایستگاه ریخته‌گری آلومینیوم هستید. طبق طرح کنترل و برگة «کنترل‌های ایستگاهی» که برای استفاده در کنار دستگاه نصب شده، دمای مذاب باید  باشد، اما ترمومتر تفنگی دمای  را نشان می‌دهد. از اپراتور می‌پرسید که دمای مجاز در برگه چه‌قدر نوشته شده؛ توضیح می‌خواهید؛ می‌گوید: « من دستورالعمل را نمی‌دانم ، ولی به من گفته‌اند این دما مشخصة مهمی است و باید همیشه بین 605 تا 615 باشد». بعداً سرپرست تولید و نمایندة مدیریت در دفاع از مغایرت می‌گویند که چند ماه است برای کاهش مُک در قطعات، موقتاً دما را از  به  تغییر داده‌اند که نتیجة خوبی به‌دست آمده . شما از چه پرسشی امتیاز کسر می‌کنید ؟ A

 

الف) پرسش ۱ فصل ۲، پرسش ۱۵ فصل ۲، پرسش ۱۳ فصل ۳

ب) پرسش ۱ فصل ۲، پرسش ۱۶ فصل ۲، پرسش ۱۴ فصل ۳

ج) پرسش ۱۵ فصل ۲، پرسش ۱۳ فصل ۳، پرسش ۱۴ فصل ۳

د) این مورد اصلاً مغایرت نیست، زیرا سازنده در ضایعات تولید بهبود ایجاد کرده است

50) تفاوت آدیت فرآیند عادی با اضطراری در چیست ؟ A

الف – آدیت عادی مطابق برنامه انجام می شود ولی آدیت اضطراری مطابق درخواست سازنده .

ب – برای آدیت اضطراری بر خلاف  آدیت عادی نمره تخصیص نمی یابد.

ج- مسئول اصلی انجام آدیت اضطراری سازه گستر است ولی آدیت عادی شرکت خدمات مهندسی .

د-آدیت عادی فرآیند محور است  ولی آدیت اضطراری قطعه محور

51) کدام موضوع در آدیت فرایند دیده نشده است ؟ A

الف – 5S                                ب- MSA

ج – محاسبه قابلیت فرایند                 د- انبارش محصول

52)در چه موقع نمره آدیت فرآیند صفر منظور می گردد: A

الف – الزامات مندرج درسوال های جریمه دار پوشش داده نشود .

ب – سازنده در جریان ممیزی همکاری نداشته باشد .

ج – تایید استاندارد سازی نداشته باشد

د – موارد ب و ج

53)چنانچه بدانید سازنده در سوالی از چک لیست ممیزی فرایند ، ضعف فراوان دارد ولی با وجود بررسی نمونه های فراوان ،شواهد کافی برای مغایرت نیافتید چه میکنید ؟  AB

الف – مغایرت اعلام میکنید .

ب – انطباق اعلام میکنید .

ج – نمونه گیری را انقدر ادامه می دهید تا مورد عدم انطباقی پیدا کنید .

د- مغایرت اعلام میکنید ولی نمره کسر نمی کنید .

54)درخصوص نظام کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری، بازرسی و آزمایش، کدام گزینه نادرست است؟ AB

الف) سازمان باید برنامة کالیبراسیون مناسبی برای تحت کنترل داشتن این تجهیزات داشته باشد .

ب) زمان کالیبراسیون این تجهیزات می‌تواند تحت تأثیر نتایج حاصل از MSA ، به‌ویژه نمودارهای پایداری (Stability) باشد .

ج) درصورت انجام کالیبراسیون در داخل سازمان، وجود دستورالعمل‌های داخلی برای انجام کار به‌صورت مدون ضروری است.

د) دریافت خدمات کالیبراسیون خارجی فقط می‌تواند از آزمایشگاه‌های بیرونی صورت گیرد که ضمن دارا بودن تأیید صلاحیت از مؤسسة استاندارد یا مشتری، توسط سازمان نیز ارزیابی و تأیید شده باشد .

 

 

 

55)در مورد  پیگیری اقدام  اصلاحی در آدیت شرکت خدمات مهندسی کدام گزینه صحیح است ؟ A

الف – بین دو ممیزی متوالی توسط شرکت خدمات مهندسی انجام میگیرد

ب- بین دو ممیزی متوالی توسط سازنده انجام میگیرد

ج- در ممیزی بعدی توسط تیم ممیزی انجام می شود .

د- در ممیزی فرآیند داخلی توسط سازنده  انجام می شود .

56)فرض کنید که در یک ممیزی بازرس خط تولید از هر 1000 قطعه 3  نمونه بازرسی می کند در حالی که در برنامه کنترل باید بر اساس جداول نمونه برداری بازرسی نماید و پس از بررسی به این نتیجه می رسید که این بازرس کاملا با نحوه نمونه برداری بر اساس جداول نمونه برداری آشنا است ولی از برنامه کنترل مطلع نیست از کدام سوالات نمره کسر می کنید ؟  A

الف-  سوالات 3 و 15 فصل 2

ب- سوالات 3 و 15 و 17 فصل 2

ج- سوالات 3 و5 و 15 و 17 فصل 2

د- سوالات 15 و 17 فصل 2

57)چنانچه این بازرس  ( سوال 46 ) مسئولیت بازرسی مواد ورودی را نیز داشته باشد ولیکن مغایرتی در کنترل ورودی مشاهده نشده باشد چه می کنید ؟ A

الف-  نیازی به کسر امتیاز از فصل 1 نیست .

ب- علاوه بر سوالات فصل 2 از سوال 10 فصل 1 نیز نمره کسر می کنیم

ج- علاوه بر سوالات فصل 2 از سوال 3  و 10 فصل 1 نیز نمره کسر می کنیم

د- علاوه بر سوالات فصل 2 از سوال 3 فصل 1 نیز نمره کسر می کنیم

58)در یک ممیزی مشاهده می کنید که فضای تولید بسیار مرتب و منظم است ولی سازمان نظام  5S  را اجرا نکرده است و دستورالعمل یا روشی نیز در این مورد تدارک ندیده است چه می کنید ؟ A

الف -  این موضوع مغایرت نمی باشد .

ب- از سوال 6 فصل 2 نمره کم می کنیم .

ج- از سوالات 6 و 7 فصل 2 نمره کم می کنیم .

د- از سوالات 6 و 4 فصل 2 نمره کم می کنیم .

59)باید قابلیت فرآیند ها را برای کدام دسته از مشخصه ها محاسبه کرد ؟ A

الف-  مشخصه های مهم با درجه اهمیت A

ب- مشخصه های مهم با درجه اهمیت A,B

ج- مشخصه های مهم با اولویت بندی سازنده

د- مشخصه هایی که در FMEA   درجه شدت بالاتر از 7 داشته باشند .

60) در مورد اجرای SPC  کدام جمله صحیح است ؟ A

الف – سازنده حتما باید سوابق اجرای نمودار های کنترلی را داشته باشد .

ب- سازنده باید حداقل برای مشخصات مهم خود از نمودار های کنترلی استفاده نماید .

ج- سازنده باید برای مشخصاتی که در FMEA    دارای نرخ تشخیص بالایی هستنداز نمودار های کنترلی استفاده کند .

د- سازنده باید مشخصات خود را تحلیل نماید و سپس بر اساس تحلیل های خود تصمیم گیری نماید که در چه مشخصاتی نیاز به استفاده از نمودار های کنترلی دارد .

61)مطابق نظامنامه آدیت فرآیند نحوه امتیاز دهی به سوالات چگونه است ؟ A

الف - وجود  عدم انطباق عمده  نمره صفر و وجود عدم انطباق جزئی نمره 1

ب- وجود یک عدم انطباق عمده یا بیش از دو عدم انطباق جزئی نمره صفر و وجود یک یا دو عدم انطباق جزئی نمره 1

ج- وجود بیش از 2 عدم انطباق عمده نمره صفر و وجود بیش از دو عدم انطباق جزئی نمره 1

د- وجود عدم انطباق عمده نمره صفر و وجود بیش از 2 عدم انطباق جزئی نمره 1  

62)دوره انجام ممیزی فرآیند  تعریف شده برای سازندگان کدام است ؟ A

الف- هر ماه برای هر قطعه سازنده

ب- دو ماه برای هر قطعه سازنده

ج- نمرات زیر 75 هر یک ماه و بالای 75 هر 2 ماه

د- نمرات  زیر 55  هر دو ماه و بین 55 تا 75 هرسه ماه و بین 75تا 90 هر چهار ماه و بالای 90 هر شش ماه

63)کدام گزینه تعریف صحیح تری از معیار ممیزی است ؟ A

الف – محل های مورد ممیزی

ب- سوابق مکتوب ارائه شده در ممیزی

ج- مغایرت های مشاهده شده در هر ممیزی

د- الزاماتی که در ممیزی به عنوان مرجع استفاده می شود .

64)درباره  سوال 9 فصل 1  کدام گزینه درست است ؟ A

الف-  برای کنترل هر مشخصه باید از ابزاری استفاده شود که در برنامه کنترل ذکر شده است .

ب- می خواهیم بدانیم که آیا ابزار کنترلی مورد استفاده برای هر مشخصه دارای کفایت لازم است .

ج- مبحث  مدیریت ابزار را در این سوال بررسی می کنیم

د- هر سه مورد فوق

65)کدام گزینه باید از خصوصیات اخلاقی یک ممیز در هنگام ممیزی باشد ؟ A

الف -  ممیز سعی می کند با جلب اعتماد ، اطلاعات را دریافت نماید.

ب -  ممیز سعی می کند بیشتر صحبت کند تا الزامات برای ممیزی شونده مشخص شود و اشکالات کار خود را بهتر درک نماید.

ج- پیش فرض یک ممیز ،  وجود انطباق در سازمان است  .

د- ممیز  سعی می کند تا با انتقاد کردن  سازمان را ترغیب به رفع مغایرت ها نماید. 

66) کدام گزینه صحیح است ؟ A

الف- هر ممیزی فرآیند می تواند برای چند قطعه با فرآیند تولید مشابه بطور مشترک و در یک روز انجام شود و یک نمره مشترک برای هر کدام منظور گردد .

ب- هر ممیزی فرآیند می تواند برای چند قطعه با فرآیند تولید مشابه بطور مشترک و در یک روز انجام شود و نمره هر کدام  بصورت مستقل و احتمالا متفاوت منظور گردد .

ج- هر ممیزی فرآیند باید برای هر قطعه سازنده بطور مستقل انجام و نمره دهی گردد .

د- هر ممیزی فرآیند می تواند برای قطعات مربوط به یک امور  مشترک در سازه گستر در یک روز انجام شود و یک نمره مشترک برای هر کدام منظور گردد .

68) باید قابلیت فرآیند ها را برای کدام دسته از مشخصه ها محاسبه کرد ؟ A

الف-  مشخصه های مهم با درجه اهمیت A

ب- مشخصه های مهم با درجه اهمیت A,B

ج- مشخصه های مهم با اولویت بندی سازنده

د- مشخصه هایی که در FMEA   درجه شدت بالاتر از 7 داشته باشند .

69) مطابق نظامنامه آدیت فرآیند نحوه امتیاز دهی به سوالات چگونه است ؟ A

الف - وجود  عدم انطباق عمده  نمره صفر و وجود عدم انطباق جزئی نمره 1

ب- وجود یک عدم انطباق عمده یا بیش از دو عدم انطباق جزئی نمره صفر و وجود یک یا دو عدم انطباق جزئی نمره 1

ج- وجود بیش از 2 عدم انطباق عمده نمره صفر و وجود بیش از دو عدم انطباق جزئی نمره 1

د- وجود عدم انطباق عمده نمره صفر و وجود بیش از 2 عدم انطباق جزئی نمره 1  

70) رابطة محاسبة شاخص‌های سطح انطباق (CD) کدام است ؟ A

الف) میانگین امتیازهای هر سه فصل .

ب) میانگین امتیازهای هر سه فصل، منهای امتیاز جریمه .

ج) مجموع کل امتیازهای به‌دست‌آمده در همة پرسش‌های سه فصل، تقسیم بر کل امتیاز قابل کسب از ممیزی .

د) مجموع کل امتیازهای به‌دست‌آمده در همة پرسش‌های سه فصل، تقسیم بر کل امتیاز قابل کسب از ممیزی، منهای امتیاز جریمه .

71) جریمه در آدیت فرآیند به چه معناست ؟ A

الف- آدیتور می تواند به صلاحدید خود 3 تا 15 نمره از نمره آدیت فرآیند یک سازنده کسر نماید .

ب- بر اساس اینکه آیا سازمان برگشتی محصولات داشته است یا خیر و به نسبت برگشتی ، جریمه تخصیص داده می شود .

ج- چنانچه سازنده در زمان مقرر آماده انجام ممیزی نباشد جریمه ای بنابر میزان تاخیر سازنده ، تخصیص داده  می شود.

د- چنانچه سازنده اقدامات اصلاحی مناسبی مطابق آدیت فرآیند دوره قبلی تعریف نکرده یا اجرا ننماید مطابق سوالات مربوطه  ، جریمه ای تخصیص داده می شود.

72) کدام تعریف نادرست است؟ A

الف) طرح ممیزی (Audit Plan): شرح فعالیت‌ها و ترتیباتِ درمحل برای یک بار ممیزی.

ب) دامنة ممیزی (Audit Scope): گستره و مرزهای یک ممیزی، شامل موقعیت‌های فیزیکی، واحدهای سازمانی، فعالیت‌ها و فرایندها و…

ج) شواهد ممیزی (Audit Evidence): سوابق، گزارش واقعیات، یا اطلاعات دیگر مربوط به معیارهای ممیزی، که قابل تصدیق است و برخلاف عدم‌انطباق‌ها، بر انطباق وضعیت موجود با الزامات مورد ممیزی دلالت می‌کند.

د) اقدام واکنشی (Reactivity): اقدامی اضطراری که تا تحقق اقدامات اصلاحی مرتبط، با هدف به‌حداقل رساندن خسارات ناشی از عدم‌انطباق، تعریف می‌شود.

73) در ممیزی فرایند سازه‌گستر سایپا، کدام مورد هیچ‌گاه نمی‌تواند جزو «معیارهای ممیزی» قلمداد شود؟ A

الف) الزامات قانونی محصول.

ب) الزامات دیگری (غیر از الزامات نظام‌نامة ممیزی فرایند) که مشتری ازطریق مکاتبات و سایر ابلاغیه‌ها مشخص کرده است.

ج) الزاماتی که سازمان مورد ممیزی، خود به‌صورت داخلی تعریف کرده است.

د) هیچ کدام (همة موارد فوق می‌تواند جزو معیارهای ممیزی باشد

74) کدام ویژگی جزو ویژگی‌های فردیِ پسندیده برای یک ممیز کیفیت محسوب می‌شود؟ A

الف) ممیز می‌باید برای جلب اعتماد و همکاری ممیزی‌شونده، به او نشان دهد که شخص تیزهوشی است و در تخصص و فعالیت‌های مورد ممیزی سررشته دارد، تا شخص مقابل از اظهارات نادرست خودداری کند.

ب) ممیز می‌باید با وقار، محبت و علاقه نسبت به فعالیت‌ها و گفته‌های ممیزی‌شونده رفتار کند.

ج) ممیز می‌باید برای جلب احساس همدلی شخص مقابل، بنا به اقتضا به بحث‌های دوستانة کوتاه متفرقه نیز بپردازد.

د) ممیز می‌باید برای تسهیل در پاسخ‌گویی ممیزی‌شونده، بکوشد از پرسش‌های ساده که به جواب بله/ خیر منتهی می‌شود بیش‌تر استفاد کند.

75)سازمانی در انجام آزمون‌های دوره‌ای مربوط به اقلام ورودی، زمان انجام آزمون‌ها را طبق CP رعایت نمی‌کند و تأخیر دارد. کسر امتیاز باید از چه پرسشی صورت گیرد؟ A

الف) پرسش ۲ فصل ۱

ب)      پرسش ۳ فصل ۱

ج) پرسش‌های ۲ و ۳ فصل ۱

د) پرسش‌های ۲، ۳ و ۱۰ فصل ۱

 

76) اگر  نمره سطح انطباق آدیت فرآیند سازمانی 40 باشد وسوالات   3و 4 فصل سوم  را صفر گرفته باشد امتیاز نهایی آدیت فرآیند آن چند است؟ A

الف  ) 35

ب ) 32.5

ج ) 32

د ) 25

77) در یک ایستگاه رنگ پودری، مشخصه‌ای با عنوان «وضعیت ظاهری: نبود خش، پوست پرتقالی، ذرات خارجی، زدگی، شُره و…» باید به‌طور ٪100 کنترل شود. AB

الف) سازمان باید برای این مشخصه یک نمونة شاهد را به‌تأیید مشتری برساند و در ایستگاه نگه‌داری کند.

ب) سازمان باید برای این مشخصه دو نمونة شاهد را به‌تأیید مشتری برساند و در ایستگاه نگه‌داری کند؛ یکی نمونة مورد تأیید و دیگری مردود.

ج) سازمان باید برای این مشخصه یک یا چند نمونة شاهد را به‌تأیید مشتری برساند و در ایستگاه نگه‌داری کند.

د) این مشخصه به نمونة شاهد نیاز ندارد.

78) در CP یک محصول، برای کنترل مشخصة «تختی سطح»، حد پذیرش برابر 0.02 mm (Max) و ابزار مورد نیاز، «گیج و ساعت اندازه‌گیری 0.005 mm» شده است . در ممیزی مشخص می‌شود زینة ساعت مورد استفاده ،0.01 mm است . A

الف) باید به پرسش ۱۳ فصل ۲ امتیاز ۱ داد .

ب ) باید به پرسش ۱۳ فصل ۳ امتیاز ۱ داد .

ج ) باید به پرسش ۱۴ فصل ۳ امتیاز ۱ داد .

د ) باید به هر سه پرسش یادشده امتیاز ۱ داد .

79)سازنده‌ای در چک‌لیست‌های کنترل اقلام ورودی، نتایج اندازه‌گیری خود را ثبت نمی‌کند و به ذکر تعداد نمونه‌های بررسی، تأیید وارد شده، و نیز نتیجة نهایی بازرسی مشخصه‌ها و محصول بسنده می‌کند . سوابق کنترلی و نتیجة نهایی بازرسی همة محموله‌ها وجود دارد . AB

الف) این وضعیت دال بر مغایرت است و می‌باید نتایج اندازه‌گیری‌ها به طور کامل ثبت شود .

ب) این وضعیت دال بر مغایرت است و حتی اگر همة اندازه‌گیری‌ها ثبت نمی‌شود ، حداکثر، حداقل و میانگین داده‌ها باید در فرم نوشته شود .

ج) این وضعیت نشانة عدم‌انطباق با هیچ الزامی نیست و هیچ ایرادی نمی‌توان گرفت .

د) این وضعیت نشانة عدم‌انطباق نیست، اما به‌عنوان یک توصیة بهبود ، بهتر است به سازنده توصیه شود نتایج را ثبت و از آن استفاده کند . .

 

 

 

 

21- کدام‌یک از موارد زیر در دامنة ممیزی فرآیند سازندگان قرار ندارد؟ *

       الف) نظارت بر فرآیندهای جدید یا تغییر یافته

ب) نظارت بر فرآیندهای مشکل‌دار

ج) صدور گواهی‌نامة انطباق با الزامات استاندارهای سری ISO

       د) نظارت بر فرآیندهای موجود برای بهبود پیاپی

22- ممیز فرآیند پیش از مراجعه به محیط سازنده برای انجام ممیزی کدام‌یک از اطلاعات زیر را باید جمع‌آوری نماید؟*

       الف) نتایج ممیزی‌های دورة پیش

ب) سوابق مشکلات کیفی و شکایت‌های مشتری بین دو دوره ممیزی

ج) سوابق ممیزی‌های محصول و رد محموله از سوی بازرس بین دو دوره ممیزی

       د) همه موارد

23- کدام گزینه در مورد روش امتیازدهی چک‌لیست ممیزی فرآیند درست است؟*

  الف) صفر: سطح انطباق کامل و مطلوب است، 1: یک یا دو مورد عدم انطباق جزئی وجود دارد، 3: بیش از دو مورد عدم انطباق جزئی وجود دارد.

ب) صفر: یک مورد عدم انطباق جزئی وجود دارد، 1: دو مورد عدم انطباق جزئی وجود دارد، 3: سطح انطباق کامل است.

ج) صفر: بیش از دو مورد عدم انطباق جزئی یا یک مورد عدم انطباق عمده وجود دارد، 1: یک یا دو مورد عدم انطباق جزئی وجود دارد، 3:سطح انطباق کامل است.

       د) صفر: بیش از دو مورد عدم انطباق عمده وجود دارد، 1: یک یا دو مورد عدم انطباق عمده وجود دارد، 3: سطح انطباق کامل است.

24- گزارش ممیزی فرآیند حداکثر چند روز پس از انجام ممیزی باید به دست سازنده برسد؟*

       الف) 1 روز                                    ج) 5 روز

ب) 3 روز                                      د) طبق نظام‌نامة شرکت سازه‌گستر محدودیتی در این مورد وجود ندارد.

25- کدام‌یک از گزینه‌ها در مورد ممیزی فرآیند نادرست است؟ *

       الف) ممیز فرآیند مجاز است در شرایطی تا ٪15 از امتیاز نهایی سازنده را به‌عنوان جریمه کسر کند.

ب) داشتن تأییدیه مدارک SQA یک قطعه- سازنده پیش‌نیاز انجام ممیزی فرآیند آن است.

ج) فاصله بین دو ممیزی در یک قطعه- سازنده به امتیاز آخرین ممیزی فرآیند آن وابسته است.

د) فاصلة زمانی بین ممیزی‌های فرآیند داخلی سازنده براساس امتیازی است که شرکت خدمات مهندسی در ممیزی فرآیند اعلام کرده است.

 

 

26- کدام گزینه در مورد پی‌گیری اقدامات سازنده برای رفع مغایرت‌های مشاهده شده در ممیزی درست است؟ *

       الف) پی‌گیری در نوبت بعدی ممیزی فرآیند از سوی ممیز انجام می‌شود.

ب) پی‌گیری طبق زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی سازه‌گستر و متناسب با امتیاز سازنده انجام می‌شود.

ج) برای پی‌گیری مغایرت‌ها حتماً باید سرممیز به محیط سازنده مراجعه کند.

       د) متناسب با نتایج پی‌گیری، امتیاز ممیزی تغییر کرده و نتایج جدید به سازنده اعلام می‌شود.

27- کدام‌یک از شاخص‌های زیر طبق نظام‌نامة سازه‌گستر باید از سوی سازنده هدف‌گذاری و پایش شوند؟*

       الف) RPN و قابلیت فرآیندهای مهم

ب) RAS، C/100 (PPM خدمات پس از فروش)

ج) PPM داخلی و PPM خط تولید مشتری

       د) همه موارد

28- انجام کدام‌یک از موارد زیر طبق چک‌لیست ممیزی فرآیند برای سازنده الزام محسوب نمی‌شود؟*

       الف) انجام ممیزی محصول برای تمام محصولات ارسالی در فواصل زمان مشخص

ب) انجام ممیزی فرآیند داخلی برای تمام محصولات فعال در فواصل زمانی مشخص

ج) جاری ساختن نمودارهای کنترلی (SPC) برای تمام فرآیندهای تولیدی

       د) محاسبه قابلیت فرآیند برای تمام مشخص‌های مهم محصول

0

 
29- به واحد کنترل کیفیت ممیزی‌شونده مراجعه و قطر یک شفت را با کولیس 0.01 mm اندازه‌گیری می‌کنید. شواهد چنین است: قطر در ناحیه‌ای که اندازه گرفته‌اید خارج از حدود پذیرش است، در برنامة کنترل قید شده « قطر شفت 15+0.02» و ابزار اندازه‌گیری «کولیس 0.01mm»، بازرس QC مغایرت را می‌پذیرد، سرپرست QC می‌گوید قطر شفت در 1cm انتهایی مهم است چون بلبرینگ باید روی آن به‌درستی جای گیرد و در این فاصله نیز قطر شفت در محدودة پذیرش قرار دارد، سوابق MSA روی این مشخصه که با حضور این دو نفر بوده حاکی از صلاحیت کامل سیستم اندازه‌گیری است.

با توجه به موارد بالا چه قضاوتی می‌کنید؟*

   الف) صلاحیت بازرس QC به‌دلیل اندازه‌گیری قطر در ناحیه‌ای غیر از انتهای شفت زیر سوال است. از طرفی ناهماهنگی بین بازرس و سرپرست QC نیز خود ناشی از یک نقص در فعالیت کنترلی است.

ب) با توجه به تلرانس مشخصه، ابزار اندازه‌گیری به‌کار گرفته شده در QC تفکیک‌پذیری لازم را ندارد و صلاحیت بازرسان QC در به‌کارگیری ابزار مناسب زیر سوال است.

ج) اشکال در طرح‌ریزی برنامة کنترل است زیرا اولاً ابزار معرفی‌شده تفکیک‌پذیری لازم را ندارد و در ثانی ناحیه‌ای از شفت که اندازه‌گیری باید در آن انجام شود مشخص نشده یا به دستورالعملی در این ارتباط ارجاع نداده است.

 

       د) موارد الف، ب و ج با هم یک قضاوت کامل محسوب می‌شوند.


 

30- برای وضعیتی که در سوال 9 مطرح شده تحلیل سیستم اندازه‌گیری (MSA) در سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

الف) تفکیک‌پذیری نامناسب ابزار و عدم هماهنگی کارکنان QC در مورد ناحیه‌ای از قطر شفت که باید اندازه‌گیری شود خود درستی تحلیل‌های مربوط به این سیستم اندازه‌گیری را زیر سوال می‌برد.  

ب) از آن‌جا که تحلیل سیستم انداه‌گیری و محاسبات مرتبط با آن درست بوده، GRR مناسب است، ابزار و نفرات شرکت‌کننده در تحلیل همان‌هایی هستند که در ارتباط با بازرسی قطر شفت صاحب اختیار هستند، بنابراین مغایرتی متوجه MSA سازمان نیست.

ج) از آن‌جا که ممیزی باید براساس شواهد عینی باشد و با وجود این‌که بخشی از قضاوت بند الف درست است، نمی‌توان مغایرتی را مطرح کرد و باید پرونده را تا تکرار دوبارة MSA و ارائه نتایج جدید از سوی سازنده باز گذاشت.

د) اصولاً مورد مشاهده‌شده ارتباطی با MSA ندارد و قضاوت در مورد تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری سازمان در سوال مرتبط به خود و به‌صورت مستقل باید انجام گیرد.